Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth COVID-19

 

Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, sy’n cynnwys Canolfan Ganser Felindre a Gwasanaeth Gwaed Cymru, eisiau diolch i’n cleifion, rhoddwyr a’r cyhoedd am eich holl roddion hael o Gyfarpar Diogelu Personol.  Rydym wedi cael ein syfrdanu gan eich caredigrwydd a’ch cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Rydym yn ddiolchgar dros ben am bopeth rydym wedi ei gael hyd yn hyn, a hoffem roi gwybod i chi fod gennym gyflenwadau da iawn o Gyfarpar Diogelu Personol ac felly, nid ydym angen unrhyw roddion pellach ar hyn o bryd.

Diolch eto - mae eich cefnogaeth wedi golygu llawer iawn i'n staff.

Gwiriwr Symptomau’r GIG

Mae Canolfan Ganser Felindre wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau diogelwch ein holl gleifion a staff ac ar yr un pryd, ceisio sicrhau bod gwasanaethau ar gael fel yr arfer mewn ymateb i'r achosion Coronafeirws. Mae GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi'u paratoi'n dda ar gyfer achosion o glefydau heintus newydd, ac rydym eisiau eich sicrhau chi fel cleifion a gofalwyr, mai eich diogelwch chi, ynghyd â diogelwch ein staff, yw ein prif flaenoriaethau. Dyna pam rydym yn annog ein cleifion i fynychu pob apwyntiad fel yr arfer os yw'n bosibl, oni bai eich bod chi’n teimlo'n sâl neu wedi cael gwybod fel arall.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth i gleifion ar Wefan Canolfan Ganser Velindre

Gellir dod o hyd i wybodaeth am Roi Gwaed ar Wefan Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Symptomau COVID-19

Dyma symptomau mwyaf cyffredin COVID-19:

  • peswch parhaus newydd 
  • tymheredd uchel
  • colli synnwyr blas neu arogl

I'r rhan fwyaf o bobl, bydd COVID-19 yn haint ysgafn.

Does dim angen i bobl gysylltu â GIG 111 o hyn ymlaen os ydynt yn credu y gallent fod wedi contractio COVID-19.

Dim ond os ydych chi’n teimlo fel nad ydych chi’n gallu ymdopi â'ch symptomau gartref, os yw eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau'n gwella ar ôl saith diwrnod y dylech gysylltu â GIG 111. PEIDIWCH â mynd i feddygfa, fferyllfa neu ysbyty. 

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

I gael gafael ar yr wybodaeth hon yn Iaith Arwyddion Prydain, ewch i https://bcuhb.nhs.wales/links/external-links/phw-covid-19-bsl-info/