Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion diweddaraf

Erthyglau o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre

18/01/2022
Cam nesaf y gwaith i ddechrau ar safle Canolfan Ganser Felindre newydd
11/01/2022
Fideo Gwybodaeth i Gleifion am Omicron

Mae'r fideo byr canlynol gyda Ricky Frazer yn amlinellu llawer o'r canllawiau diweddaraf ar Omicron i gleifion ac anwyliaid sy'n ymweld â Chanolfan Ganser Felindre

30/11/2021
Gwaith arolwg i ddechrau ar safle Canolfan Ganser Felindre newydd
04/10/2021
Mae'r arolwg yn canfod bod bioamrywiaeth yn agwedd annatod o Ganolfan Ganser Felindre newydd

Mae'r arolwg yn canfod bod bioamrywiaeth yn agwedd annatod o Ganolfan Ganser Felindre newydd
 

30/09/2021
Tri byd buddugol yn creu argraff ac yn ennill Cystadleuaeth Minecraft Felindre
28/09/2021
Dangosir cefnogaeth ysgubol ar gyfer newidiadau i wasanaethau radiotherapi a chanolfan loeren newydd
Velindre survey image welsh
Velindre survey image welsh
21/09/2021
Bydd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cynnal ei rhith-gyfarfod o Fwrdd yr Ymddiriedolaeth yn gyhoeddus ar 30/09/2021.
15/09/2021
SYMPLIFY

Mae'n haws trin canser os caiff ei ddiagnosio'n gynnar. Mae angen gwella llwybrau sgrinio a datblygu technolegau diagnostig newydd sy'n lleihau'r effaith ar adnoddau'r GIG gan ganfod yn gynharach y bobl sydd â chanser.

08/09/2021
Y gystadleuaeth ar gyfer cytundeb Canolfan Ganser newydd Felindre yn dechrau

Yn dilyn gwerthuso'r ymatebion i holiaduron cyn-gymhwyso, mae’r gystadleuaeth i gyflawni Canolfan Ganser newydd Felindre bellach wedi dechrau, gyda dau gonsortia, sef Future Health ac Acorn yn mynd ymlaen i gam deialog y broses gaffael. 

Powys Blood Brothers
Powys Blood Brothers
06/08/2021
Dathlodd tri "brawd gwaed" am helpu cannoedd o gleifion mewn angen

Mae tri dyn o'r Drenewydd, Powys yn annog mwy o bobl i roi gwaed. Gyda'i gilydd, maen nhw wedi rhoi 263 o roddion gwaed, ac wedi rhoi digon o waed i achub bywydau dros 700 o oedolion neu 1,500 o fabanod.

04/08/2021
Sut y datblygodd sgwrs gyflym gyda chlaf at greu profiad anhygoel i gleifion, eu hanwyliaid a staff ymroddedig yng Nghan olfan Ganser Felindre.

Fe wnaeth claf Canolfan Ganser Felindre, Chris Carpenter, a'n cydweithiwr brysbennu Debbie Phillips, gael sgwrs am roi rhywbeth nôl i Felindre. O ganlyniad, rydym yn falch iawn o fod wedi datblygu profiad anhygoel i bawb sy'n cerdded drwy'r drysau yn Felindre.

Velindre survey image welsh
Velindre survey image welsh
27/07/2021
Ein dyfodol, Ein strategaeth 2032

Beth sy'n bwysig i bobl sy'n byw gyda chanser? Beth yw'r heriau sy'n wynebu casglu gwaed yn y tymor byr a'r tymor hwy? Sut y dylem ymateb i'r heriau lles sydd yn cael eu hyrwyddo gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol?  Mae ein strategaeth sefydliadol yn dod i ben eleni, ac rydym eisiau creu un newydd sy'n adlewyrchu eich dyheadau.

19/07/2021
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn partneru gydag Athletau Cymru a Rhedeg 4 Cymru i annog y gymuned sy'n rhedeg i 'setio a rhoi gwaed'

Mae rhedwyr amatur a phroffesiynol ar draws Cymru yn cael eu galw i ddod yn rhoddwyr gwaed sy’n achub bywydau, drwy ymgyrch newydd gan Wasanaeth Gwaed Cymru, Athletau Cymru a Run 4 Wales.

19/07/2021
Mae goroeswr a phêl-droediwr canser yn annog cymunedau Cymru i ddod yn achubwyr bywyd

Mae goroeswr canser y gwaed a phêl-droediwr o Ogledd Cymru yn annog pobl i ddod yn rhoddwyr gwaed sy’n achub bywydau yng Nghymru.

06/07/2021
CCB Bwrdd yr Ymddiriedolaeth Dydd Mercher 28ain Gorffennaf

Rhoddir rhybudd drwy hyn, y bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cael ei gynnal ddydd mercher, 28 Gorffennaf am 14:00pm

18/06/2021
Mae Velindre eisiau ichi gymryd rhan yn y cam nesaf o ddylunio'r ysbyty gwyrddaf yn y DU

Amcangyfrifir y bydd tua 230,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda chanser erbyn 2030 ac mae gan Ganolfan Ganser Felindre hanes balch o ddarparu gwasanaethau, triniaethau a gofal rhagorol i gleifion canser de ddwyrain Cymru.

27/05/2021
Y Tîm Niwro Oncoleg yn cyhoeddi cyd-enillwyr y Wobr Hyrwyddo Gofal Iechyd
24/05/2021
Dweud eich dweud ar ddatblygu canolfan lloerenradiotherapi

Gwasanaethau Radiotherapi ar gyfer De Ddwyrain Cymru ac adeiladu Canolfan Lloeren Radiotherapi Lloeren

11/05/2021
Minecraft i ddylanwadu ar ddyluniad ysbyty canser newydd yn y dyfodol

Mae partneriaeth gyffrous rhwng Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a chanolfan Technocamps Prifysgol Caerdydd yn defnyddio hapchwarae i gynnwys plant a phobl ifanc de ddwyrain Cymru yn y gwaith o ddylunio canolfan ganser newydd yr Ymddiriedolaeth.

Rev. Christine Powell
Rev. Christine Powell
28/04/2021
Ystafell Aml-Ffydd a Gwasanaeth Caplaniaeth Felindre