Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion diweddaraf

Erthyglau o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre

Velindre survey image welsh
Velindre survey image welsh
21/09/2021
Bydd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cynnal ei rhith-gyfarfod o Fwrdd yr Ymddiriedolaeth yn gyhoeddus ar 30/09/2021.
15/09/2021
SYMPLIFY

Mae'n haws trin canser os caiff ei ddiagnosio'n gynnar. Mae angen gwella llwybrau sgrinio a datblygu technolegau diagnostig newydd sy'n lleihau'r effaith ar adnoddau'r GIG gan ganfod yn gynharach y bobl sydd â chanser.

08/09/2021
Y gystadleuaeth ar gyfer cytundeb Canolfan Ganser newydd Felindre yn dechrau

Yn dilyn gwerthuso'r ymatebion i holiaduron cyn-gymhwyso, mae’r gystadleuaeth i gyflawni Canolfan Ganser newydd Felindre bellach wedi dechrau, gyda dau gonsortia, sef Future Health ac Acorn yn mynd ymlaen i gam deialog y broses gaffael. 

Powys Blood Brothers
Powys Blood Brothers
06/08/2021
Dathlodd tri "brawd gwaed" am helpu cannoedd o gleifion mewn angen

Mae tri dyn o'r Drenewydd, Powys yn annog mwy o bobl i roi gwaed. Gyda'i gilydd, maen nhw wedi rhoi 263 o roddion gwaed, ac wedi rhoi digon o waed i achub bywydau dros 700 o oedolion neu 1,500 o fabanod.

04/08/2021
Sut y datblygodd sgwrs gyflym gyda chlaf at greu profiad anhygoel i gleifion, eu hanwyliaid a staff ymroddedig yng Nghan olfan Ganser Felindre.

Fe wnaeth claf Canolfan Ganser Felindre, Chris Carpenter, a'n cydweithiwr brysbennu Debbie Phillips, gael sgwrs am roi rhywbeth nôl i Felindre. O ganlyniad, rydym yn falch iawn o fod wedi datblygu profiad anhygoel i bawb sy'n cerdded drwy'r drysau yn Felindre.

Velindre survey image welsh
Velindre survey image welsh
27/07/2021
Ein dyfodol, Ein strategaeth 2032

Beth sy'n bwysig i bobl sy'n byw gyda chanser? Beth yw'r heriau sy'n wynebu casglu gwaed yn y tymor byr a'r tymor hwy? Sut y dylem ymateb i'r heriau lles sydd yn cael eu hyrwyddo gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol?  Mae ein strategaeth sefydliadol yn dod i ben eleni, ac rydym eisiau creu un newydd sy'n adlewyrchu eich dyheadau.

19/07/2021
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn partneru gydag Athletau Cymru a Rhedeg 4 Cymru i annog y gymuned sy'n rhedeg i 'setio a rhoi gwaed'

Mae rhedwyr amatur a phroffesiynol ar draws Cymru yn cael eu galw i ddod yn rhoddwyr gwaed sy’n achub bywydau, drwy ymgyrch newydd gan Wasanaeth Gwaed Cymru, Athletau Cymru a Run 4 Wales.

19/07/2021
Mae goroeswr a phêl-droediwr canser yn annog cymunedau Cymru i ddod yn achubwyr bywyd

Mae goroeswr canser y gwaed a phêl-droediwr o Ogledd Cymru yn annog pobl i ddod yn rhoddwyr gwaed sy’n achub bywydau yng Nghymru.

06/07/2021
CCB Bwrdd yr Ymddiriedolaeth Dydd Mercher 28ain Gorffennaf

Rhoddir rhybudd drwy hyn, y bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cael ei gynnal ddydd mercher, 28 Gorffennaf am 14:00pm

18/06/2021
Mae Velindre eisiau ichi gymryd rhan yn y cam nesaf o ddylunio'r ysbyty gwyrddaf yn y DU

Amcangyfrifir y bydd tua 230,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda chanser erbyn 2030 ac mae gan Ganolfan Ganser Felindre hanes balch o ddarparu gwasanaethau, triniaethau a gofal rhagorol i gleifion canser de ddwyrain Cymru.

27/05/2021
Y Tîm Niwro Oncoleg yn cyhoeddi cyd-enillwyr y Wobr Hyrwyddo Gofal Iechyd
24/05/2021
Dweud eich dweud ar ddatblygu canolfan lloerenradiotherapi

Gwasanaethau Radiotherapi ar gyfer De Ddwyrain Cymru ac adeiladu Canolfan Lloeren Radiotherapi Lloeren

11/05/2021
Minecraft i ddylanwadu ar ddyluniad ysbyty canser newydd yn y dyfodol

Mae partneriaeth gyffrous rhwng Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a chanolfan Technocamps Prifysgol Caerdydd yn defnyddio hapchwarae i gynnwys plant a phobl ifanc de ddwyrain Cymru yn y gwaith o ddylunio canolfan ganser newydd yr Ymddiriedolaeth.

Rev. Christine Powell
Rev. Christine Powell
28/04/2021
Ystafell Aml-Ffydd a Gwasanaeth Caplaniaeth Felindre
19/04/2021
Y mis hwn yw mis Ymwybyddiaeth Canser y Coluddyn
CGF Mynedfa
CGF Mynedfa
19/03/2021
Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol (OBC) ar gyfer Canolfan Ganser Velindre newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol  ar gyfer Canolfan Ganser Felindre newydd. Mae'r cais yn cynnig adeiladu Canolfan ganser newydd i'r gogledd o'r safle presennol ar dir sy'n eiddo i GIG Cymru ar hyn o bryd. 

27/01/2021
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre i gynnal cyfarfod rhithwir o'r Bwrdd

Cyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 28.01.2021 - Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.