Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion diweddaraf

Erthyglau o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre

25/05/23
Lansio ein Strategaeth Nyrsio gyntaf erioed

Mae'r Strategaeth wedi ei datblygu gyda’n nyrsys a bydd yn eu grymuso i arwain yn dosturiol ac i ddarparu’r gofal gorau i’n cleifion ac i’n rhoddwyr.

Six members of Velindre’s Paracentesis Service are smiling on stage with their award from the Chief Nursing Officer for Wales.
Six members of Velindre’s Paracentesis Service are smiling on stage with their award from the Chief Nursing Officer for Wales.
24/05/23
Gwobr rhagoriaeth genedlaethol i Dîm Parasentesis Canolfan Ganser Felindre

Cyflwynwyd Gwobr flynyddol Prif Swyddog Nyrsio Cymru i'r tîm yng nghynhadledd nyrsio Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, a fynychwyd gan bron i 100 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

19/05/23
Annog cleifion i holi ynglŷn â threialon clinigol

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Treialon Clinigol, rydyn ni’n annog ein cleifion i gael gwybod mwy am y treialon clinigol sydd ar gael iddyn nhw ac i gymryd rhan ynddynt.

02/05/23
Rydyn ni'n dechrau sgwrs newydd!

Rydyn ni’n lansio ein Lleisiau Felindre – sef modd i gleifion, y presennol a’r gorffennol, a gofalwyr ac aelodau o'r gymuned ehangach gadw mewn cysylltiad â ni, dylanwadu ar ein gwaith a gweithio gyda ni ym mha bynnag ffordd sy'n addas iddyn nhw!

18/04/23
Diwrnod Cenedlaethol CNS Canser

Dydd Mercher 26 Ebrill 2023 yw’r ail flwyddyn o ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y Nyrsys Clinigol Arbenigol, a gafodd ei drefnu’n wreiddiol y llynedd gan The Greater Manchester Cancer Alliance.

29/03/23
Cyhoeddi'r gwersi cynnar o'r ymchwiliadau diogelwch cleifion COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty

Mae GIG Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd yn manylu ar y cynnydd da sy’n cael ei wneud o ran ymchwilio i COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty yng Nghymru, a dysgu o’r achosion hyn.

Dr Hilary Williams is smiling in a garden.
Dr Hilary Williams is smiling in a garden.
29/03/23
Is-lywydd newydd Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer Cymru

Mae Dr Hilary Williams, ymgynghorydd mewn oncoleg feddygol yng Nghanolfan Ganser Felindre, wedi'i hethol yn Is-lywydd nesaf Coleg Brenhinol y Meddygon (RCP) ar gyfer Cymru.

Two people look at a poster at a research event.
Two people look at a poster at a research event.
28/03/23
Aelodau Bwrdd Annibynnol i hyrwyddo ymchwil ar draws GIG Cymru

Mae byrddau iechyd a sefydliadau’r GIG yng Nghymru wedi penodi un o’u cyfarwyddwyr anweithredol i fod yn llais ymchwil a datblygu ar eu Byrddau, fel rhan o fenter newydd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

22/02/23
Enewebiad am wobr anrhydeddus i ymgynghorydd gofal lliniarol

Cafodd yr Athro Mark Taubert ei enwebu am y wobr anrhydeddus yng Nghategori’r Gweithiwr Critigol (Gweithiwr Allweddol), sy’n cydnabod unigolyn, tîm neu grŵp yng Nghymru sy’n gweithio yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol, y trydydd sector, y gwasanaethau brys, llywodraeth leol, addysg neu ofal plant.

17/02/23
Rhwydwaith Canser Cymru'n cyhoeddi Cynllun Gwella Canser ar gyfer GIG Cymru 2023-26

Mae Rhwydwaith Canser Cymru wedi lansio cynllun gwella tair blynedd sy’n mynd i fod yn fuddiol i gleifion a gweithwyr gofal iechyd canser proffesiynol ledled Cymru.

13/02/23
Sefydliad anhygoel yn ariannu ysgoloriaeth nyrsio

Bydd ysgoloriaeth nyrsio, sy’n cynnig cymorth ariannol ar gyfer prosiectau addysg neu brosiectau gwella gwasanaeth yng Nghanolfan Ganser Felindre’n parhau i fod ar gael, diolch i sefydliad yn enw cyn-glaf.

02/02/23
4 Chwefror yw Diwrnod Canser y Byd

Bob blwyddyn ar 4 Chwefror, mae Canolfan Ganser Felindre’n dathlu Diwrnod Canser y Byd. Mae’r diwrnod yn uno pobl, cymunedau a gwledydd ledled y byd.

31/01/23
Canolfan Ganser Felindre yn lansio sgwrsfot deallusrwydd artiffisial o'r enw RITA

Mae'r tîm arloesi yng Nghanolfan Ganser Felindre wedi lansio sgwrsfot deallusrwydd artiffisial i gefnogi cleifion, eu hanwyliaid, ac aelodau'r cyhoedd.

30/01/23
Felindre'n cyflawni achrediad aur ar gyfer Techneg Aseptig Di-gyffwrdd

ANTT yw’r dull strategol o atal heintiau sy’n ymwneud â gofal iechyd, a chafodd ei ddatblygu gan ddefnyddio tystiolaeth seiliedig ar ymchwil. Mae fframwaith ANTT yn gosod safon ddiogel ac effeithiol o weithio y mae modd ei defnyddio ym mhob triniaeth.

24/01/23
Coleg Brenhinol y Meddygon yn lansio adroddiad pwysig i wasanaethau oncoleg acíwt

Heddiw (dydd Mawrth 24 Ionawr) mae Coleg Brenhinol y Meddygon (RCP) wedi lansio adroddiad newydd o bwys sy’n galw am fuddsoddi mewn gofal canser brys wrth y drws ffrynt.

12/12/22
Cyn-glaf canser ysbrydoledig yn bownsio'n ôl gyda'r bat

Mae pencampwr tenis bwrdd wedi talu teyrnged i'r driniaeth a gafodd yng Nghanolfan Ganser Felindre am ei helpu i wella’n llwyr ac ennill cystadlaethau cenedlaethol, ac mae eisiau cynnig gobaith i eraill.

08/12/22
Technoleg Iechyd Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir oedd yn cynnwys siaradwyr o bob rhan o'r sectorau iechyd, gofal cymdeithasol ac arloesi yng Nghymru.

A graphic of the Velindre University NHS Trust logo.
A graphic of the Velindre University NHS Trust logo.
02/12/22
Datganiad: Gweithredu diwydiannol

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd staff sy’n perthyn i undeb y Coleg Nyrsio Brenhinol yn streicio ar ddau ddyddiad yng nghanol mis Rhagfyr, mae Felindre eisiau sicrhau ei chleifion a’i rhoddwyr gwaed bod cynllunio ar y gweill.

24/11/22
Technoleg Iechyd Cymru i ddathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir

Mae Technoleg Iechyd Cymru, a gafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn 2017, yn asesu technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn feddyginiaethau, ac yn cynhyrchu canllawiau cenedlaethol ar eu defnydd yng Nghymru.

21/11/22
Adnodd costau byw newydd gyhoeddi

Mae adnodd newydd wedi cael ei gyhoeddi i roi cymorth i gleifion a'u hanwyliaid yn ystod y cynnydd mewn costau byw.