Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion diweddaraf

Erthyglau o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre

16/02/24
Cip cyntaf ar animeiddiad newydd sy'n rhoi gwybodaeth i gleifion

Mae’r animeiddiad yn darparu gwybodaeth i gleifion sy’n dechrau eu triniaeth am ganser gydag atalydd cinasau tyrosin. Yr enw mwy cyffredin ar hwn yw TKI ac fel arfer mae enw’r gwahanol fathau o’r moddion hwn yn gorffen gyda -nib.

16/02/24
Lleoliad Felindre wedi'i enwebu am wobr genedlaethol fawreddog

Mae Ward y Llawr Cyntaf yn y Ganolfan Ganser wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr Student Nursing Times yng nghategori ‘lleoliad y flwyddyn i fyfyrwyr: ysbyty’ ar gyfer model ‘prif ganolfan a lloerennau’ yn y maes dysgu.

The front entrance of Velindre Cancer Centre and Mark Williams inside the building using a computer.
The front entrance of Velindre Cancer Centre and Mark Williams inside the building using a computer.
14/02/24
Mae prentisiaethau gradd digidol yn gwneud gwahaniaeth yn Felindre

Yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, mae ein sefydliad a’n gweithwyr yn elwa o brentisiaethau. Mae Gradd-brentisiaethau Digidol yn helpu i uwchsgilio staff presennol, gan wella eu gwybodaeth i ddod â safbwyntiau newydd a sgiliau sy’n barod ar gyfer y dyfodol i’r gweithle.

Emma Capps stands under pink light as the WBS logo is projected onto a wall.
Emma Capps stands under pink light as the WBS logo is projected onto a wall.
07/02/24
Newidiadau nodedig yn cael eu cyflwyno gan Wasanaeth Gwaed Cymru i gynyddu cyfraddau goroesi canser y gwaed ac anhwylderau gwaed

Gall mwy o bobl nag erioed o'r blaen ymuno â chofrestr mêr esgyrn Gwasanaeth Gwaed Cymru i helpu cleifion i oresgyn canserau gwaed ac anhwylderau gwaed, mewn newidiadau a gyflwynwyd i nodi Diwrnod Canser y Byd.

Isabel Dockings smiles in the woods.
Isabel Dockings smiles in the woods.
07/02/24
Mae merch ifanc Casnewydd yn dathlu cefnogaeth y GIG flwyddyn ers diagnosis

Bu Isabel Dockings, 17 oed o Gasnewydd, yn derbyn diagnosis o Sarcoma Ewing Metastatig, math prin o ganser yr asgwrn a oedd wedi lledaenu ar ben ei glun yn Ysbyty Athrofaol y Faenor. Mae hi bellach yn nodi blwyddyn ers iddi gael diagnosis ar 6 Chwefror 2023 a 3 mis heb ganser.

A trophy lit up in the dark.
A trophy lit up in the dark.
02/02/24
Enillydd Gwelliant 5 Munud y Mis – Rhagfyr 2023

Mae'n bleser gan y Tîm Gwella Gwasanaeth gyhoeddi enillwyr Gwobr 5 munud o Welliant y Mis Rhagfyr.

29/01/24
Diwrnod Canser y Byd 2024 | Ein cymorth i gleifion canser

Rydym yn gwasanaethu poblogaeth o 1.5 miliwn o bobl a mwy ac, yn rhinwedd ein rôl fel canolfan ganser arbenigol, rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau gydag arbenigwyr ar draws sawl gwahanol faes o ofal canser.

A clinician is using a tablet device.
A clinician is using a tablet device.
29/01/24
Yr ap a allai gyflymu llwybr cleifion oncoleg acíwt

Bydd ap digidol, arloesol yn cael ei dreialu yn rhan o brosiect y Gwasanaeth Oncoleg Acíwt yng Nghanolfan Ganser Felindre, sydd ag uchelgais allweddol o weithio’n ddoethach i wella gofal i gleifion gan ddefnyddio technoleg.

Nicola Williams is smiling.
Nicola Williams is smiling.
23/01/24
Blog | Sut i greu'r amodau ar gyfer gwelliant cynaliadwy

Rydym i gyd eisiau gofal diogel, dibynadwy ac effeithiol i’n cleifion ac mae’r timau yn Felindre yn gweithio’n hynod o galed i ddysgu, gwella a llywio newid i greu diwylliant ystyrlon o ddiogelwch seicolegol.

23/01/24
Cyn-glaf Felindre yn annog rhieni a gofalwyr i amddiffyn plant â brechiad HPV

Mae tad i ddau o blant a gafodd driniaeth am ganser y pen a'r gwddf wedi ymuno â galwadau gan arbenigwyr iechyd i grwpiau cymwys fanteisio ar eu cynnig brechu yn erbyn feirws papiloma dynol (HPV) ac amddiffyn eu dyfodol yn erbyn canserau ataliadwy. 

The outside of Velindre University NHS Trust headquarters.
The outside of Velindre University NHS Trust headquarters.
09/01/24
Gwyliwch y cyfarfod cyhoeddus o Fwrdd yr Ymddiriedolaeth | 30 Ionawr 2024

Bydd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cynnal ei rhith-gyfarfod o Fwrdd yr Ymddiriedolaeth yn gyhoeddus ar 30 Ionawr 2024.

15/01/24
Ymchwilwyr radiotherapi yn arwain y ffordd gyda'r treial dyfais fasnachol gyntaf

Mae'r treial SABRE yn cynnwys defnyddio'r system SpaceOAR Vue a ddyluniwyd gan Boston Scientific mewn cleifion sy'n cael eu trin â radiotherapi ar gyfer canser y prostad.

11/01/24
Gwybodaeth bwysig ynglŷn â gweithredu diwydiannol

Ein blaenoriaeth o hyd yw darparu'r gofal mwyaf diogel i gleifion a sicrhau bod ein gwasanaethau'n rhedeg yn esmwyth ac yn ddiogel.

Sarah Bull is smiling on the left side, placed next to a British Empire Medal on the right.
Sarah Bull is smiling on the left side, placed next to a British Empire Medal on the right.
09/01/24
'Cydnabod gwych' i'r arbenigwr Seicoleg Glinigol a Chwnsela

Mae ymroddiad ac ymrwymiad Sarah Bull, Cwnselydd yn y tîm Seicoleg Glinigol yng Nghanolfan Ganser Felindre, wedi cael eu cydnabod gyda gwobr Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM) am wasanaethau i ofal lliniarol.

Velindre mascot Lomu The Lion and Wayne raising funds in Rhian
Velindre mascot Lomu The Lion and Wayne raising funds in Rhian
03/01/24
Cydnabyddiaeth i godwr arian ysbrydoledig Felindre yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd

Wayne Griffiths, a ddechreuodd godi arian am y tro cyntaf pan gafodd ei ddiweddar ferch Rhian ddiagnosis o ganser ceg y groth yn 2010, wedi derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM).

19/12/23
Cyfarwyddwr Meddygol yn ymddiswyddo ar ôl chwe blynedd yn y swydd
A group of Velindre staff stand in a building site.
A group of Velindre staff stand in a building site.
12/12/23
Seremoni lofnodi mewn Canolfan Loeren Radiotherapi newydd gwerth £38 miliwn

Yn gynharach yr wythnos hon, bu carreg filltir bwysig yn y gwaith o adeiladu Canolfan Loeren Radiotherapi newydd gwerth £38 miliwn yn Ysbyty Nevill Hall.

A lady hangs decorations on a Christmas tree.
A lady hangs decorations on a Christmas tree.
12/12/23
Mae Miss Cymru yn galw ar gymunedau ledled Cymru i rhoi'r 'anrheg orau' i rywun y Nadolig hwn ar ôl derbyn trallwysiadau gwaed achub bywyd

Mae bachgen dwy ar hugain oed o’r Barri yn annog pobl ledled Cymru i ystyried rhoi gwaed, platennau a mêr esgyrn dros yr ŵyl.

A man in a blue shirt is sat in a hospital room.
A man in a blue shirt is sat in a hospital room.
11/12/23
FDA (Federal Drug Agency) yn cymeradwyo i driniaeth cyffuriau canser y fron gael ei datblygu yn Felindre

Dechreuodd y cyfan dros 10 mlynedd yn ôl, gyda thri pherson mewn ystafell yng Nghaerdydd yn sôn am ffyrdd o wella canlyniadau yn y math mwyaf cyffredin o ganser yn y byd – canser y fron positif i dderbynyddion oestrogen.

Two people are dressed smartly and smiling.
Two people are dressed smartly and smiling.
07/12/23
Derbyniad brenhinol i'n nyrsys rhyngwladol

Gwahoddwyd dwy nyrs o'r Ymddiriedolaeth i dderbyniad brenhinol yn gynharach y mis hwn yn rhan o ddathliadau pen-blwydd y GIG a’r Brenin yn 75 oed.