Neidio i'r prif gynnwy

Nod Strategol 4

 

Ymddiriedolaeth Prifysgol sefydledig sy’n darparu gwybodaeth a dysg werthfawr iawn i bawb

 

Gwyliwch Sarah Morley, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Sefydliadol a'r Gweithlu, yn esbonio'r nod strategol hwn...

Ein hamcanion yw:

 • Cyflwyno addysgu ysbrydoledig sy'n cael ei gyfoethogi a'i hysbysu gan ymchwil ac arfer proffesiynol o'r radd flaenaf
 • Creu amgylchedd dysgu cefnogol a chyfoethog ar gyfer ein holl ddysgwyr
 • Darparu profiad dysgu y mae dysgwyr yn ei ystyried yn rhagorol
 • Cael eich graddio fel darparwr addysg a dysgu o ansawdd uchel yn genedlaethol ac yn rhyngwladol mewn nifer o feysydd blaenoriaeth
 • Codi proffil Ymddiriedolaeth y Brifysgol ar lwyfan y DU ac yn rhyngwladol.

Byddwn yn cyflawni hyn drwy:

 • datblygu rhaglen addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel sy’n cyd-fynd ag anghenion ein partneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
 • penodi athrawon gwadd ac Athrawon Ymarfer i'r Ymddiriedolaeth a chysoni eu gwaith â meysydd blaenoriaeth diwydiant a phartneriaid busnes
 • denu academyddion sydd ag enw da yn genedlaethol/rhyngwladol a meithrin partneriaethau gyda sefydliadau blaenllaw o bob rhan o’r byd yn ein meysydd blaenoriaeth penodedig
 • arfogi pob dysgwr i wneud y defnydd gorau o adnoddau dysgu ffisegol a digidol a defnyddio Caerdydd fel ystafell ddosbarth fyw
 • cynyddu ein buddsoddiad mewn amrywiaeth o fentrau strategol a ariennir i sicrhau bod gan staff yr amser a'r amgylchedd i ymgymryd â dysgu. Byddwn yn buddsoddi arian ychwanegol mewn:
  • cefnogi ein gweithlu i ymgymryd â MSCs a PhD
  • cefnogi ein gweithlu i dderbyn Cymrodoriaethau
  • cefnogi ein gweithlu i ennill cymwysterau ac achrediadau proffesiynol, technegol a phenodol i rôl
  • darparu cyfleoedd ymchwil a dysgu i fyfyrwyr o'n partneriaid prifysgol, diwydiant a sectorau eraill
 • Datblygu cyfleoedd dysgu unigryw mewn meysydd arbenigol gan gynnwys rhaglen Moderneiddio Gyrfaoedd Gwyddonol Ysgol Oncoleg Felindre a Gwasanaeth Gwaed Cymru
 • datblygu strategaeth farchnata a chyfathrebu sy'n denu dysgwyr i'n rhaglenni ac sy'n codi proffil yr Ymddiriedolaeth
 • Nodi amrywiaeth o bartneriaid a chydweithwyr i wella ein harlwy a’n brand ledled y byd

 

Gwyliwch Sarah Morley, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Sefydliadol a'r Gweithlu, yn esbonio'r nod strategol hwn...