Neidio i'r prif gynnwy

Nod Strategol 3

 

Sefydliad disglair ar gyfer ymchwil, datblygu ac arloesi yn ein meysydd blaenoriaeth

 

Gwyliwch Cath O'Brien, y Prif Swyddog Gweithredol, yn esbonio'r nod strategol hwn...

 

 

Ein hamcanion yw:

 • darparu ymchwil, datblygiad ac arloesedd o'r radd flaenaf i wella gofal yfory
 • cyflymu gweithrediad ymchwil a darganfyddiadau newydd i wella profiad a chanlyniadau ein cleifion a rhoddwyr
 • blaenoriaethu ymchwil, datblygiad ac arloesedd sy'n glinigol berthnasol ac sy'n canolbwyntio ar y claf a'r rhoddwr
 • adeiladu diwylliant cynaliadwy o ymchwil, datblygu ac arloesi aml-broffesiynol sy'n cynnwys y sefydliad cyfan
 • cyhoeddi a hyrwyddo ymchwil o’r ansawdd uchaf sy’n ennill cydnabyddiaeth yn y DU ac yn rhyngwladol

Byddwn yn cyflawni’r rhain drwy:

 • Rhoi ein strategaeth ymchwil, datblygu ac arloesi ar waith sy’n nodi rhaglen waith wedi’i blaenoriaethu mewn gwasanaethau canser, gwaed a thrawsblaniadau
 • rhoi mynediad i bob rhoddwr, claf a gofalwr at yr ymchwil diweddaraf
 • datblygu triniaethau, ymyriadau a gofal newydd drwy gynyddu astudiaethau newydd yn lleol, ehangu mynediad at therapïau datblygedig tiwmor cyfnod cynnar/solid ac integreiddio ymchwil newydd i astudiaethau clinigol
 • adeiladu diwylliant o chwilfrydedd lle mae ymchwil, datblygu ac arloesi yn ‘Ddigwyddiad Bob Amser’ sy’n cynnwys pob un o’r 1500 o weithwyr yn yr Ymddiriedolaeth, staff yn herio’r status quo ac yn ei wella
 • cynyddu nifer yr ymchwilwyr arweiniol ac academyddion clinigol o fewn yr Ymddiriedolaeth
 • recriwtio entrepreneuriaid anrhydeddus ac academyddion tra hefyd yn datblygu intrapreneuriaid, gyda llif o staff rhwng ein sefydliadau partner ar gyfnewidfeydd i ddenu a chadw talent o safon fyd-eang
 • creu cnewyllyn o weithwyr proffesiynol cymysg, i hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth gan effeithio ar wella canlyniadau cleifion
 • sefydlu rhaglenni gwaith cyffrous gyda’n partneriaid iechyd ac academaidd lleol ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant.
 • cynyddu ein seilwaith ymchwil, datblygu ac arloesi i gyd-fynd â'n huchelgais. Bydd hyn yn cynnwys:
  • Bydd hyn yn cynnwys y ganolfan ymchwil deiran gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Phrifysgol Caerdydd
  • darparu cyfleusterau o safon fyd-eang drwy Raglen Seilwaith Gwasanaeth Gwaed Cymru; Canolfan Ganser newydd Felindre; canolfannau ymchwil Felindre@ partneriaid y Bwrdd Iechyd Prifysgol; a'r Ganolfan Gydweithredol ar gyfer Dysgu ac Arloesi
  • datblygu’r Gwasanaeth Llyfrgell yn Ganolfan Dystiolaeth gynaliadwy ar gyfer yr Ymddiriedolaeth gyfan
 • Cynhyrchu incwm ail-fuddsoddi trwy bartneriaethau â diwydiant ar gyfer ymchwil, datblygu ac arloesi masnachol

 

Gwyliwch XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, eglurwch y nod strategol hwn...