Neidio i'r prif gynnwy

Nod Strategol 1

 

Eithriadol o ran ansawdd, diogelwch a phrofiad

   

  Gwyliwch Nicola Williams, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd a Gwyddor Iechyd, yn esbonio'r nod strategol hwn...

  Ein hamcanion yw:

  • darparu gofal heb niwed, y canlyniadau gorau a phrofiad gwych i gleifion a rhoddwyr

  • gwrando ar brofiadau cleifion a rhoddwyr o'n gofal, a dysgu oddi wrthynt, er mwyn ysgogi gwelliant parhaus

  • bod yn sefydliad sy’n dangos Arweinyddiaeth Dosturiol yn gyson ym mhopeth a wnawn

  • cael ein cydnabod yn ‘eithriadol’ gan Arolygiaeth Iechyd Cymru, yr Awdurdod Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd a chymheiriaid yn y DU ac yn rhyngwladol am y gwasanaethau a ddarparwn

  Byddwn yn cyflawni’r rhain drwy:

  • gweithredu gofynion Deddf Ansawdd ac Ymgysylltu Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • gweithredu fframwaith rheoli ansawdd a diogelwch a fydd yn llywio pob cam a gymerwn a phob penderfyniad a wnawn
  • darparu’r rhaglen genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Dosturiol ar draws y sefydliad.
  • parhau i ddatblygu diwylliant a arweinir gan ansawdd sy'n gyrru'r safonau uchaf o ofal a diogelwch ac sy'n sicrhau bod yr holl staff yn byw'r ethos mai 'y safon yr ydych yn cerdded heibio yw'r safon a osodwyd gennym'.
  • cael y pethau sylfaenol yn iawn drwy wella mynediad a thrafnidiaeth i'n gwasanaethau; lleihau'r angen am siwrneiau am ofal a gwella meysydd parcio a chludiant cyhoeddus os oes rhaid i chi ymweld â ni
  • parhau i ddatblygu diwylliant agored, tryloyw, cyfiawn sy'n dysgu sy'n caniatáu i ragoriaeth ffynnu
  • Datblygu rhaglen gofal iechyd seiliedig ar werth sy’n ein cefnogi i leihau amrywiadau ac aneffeithlonrwydd clinigol direswm, gan ddefnyddio arfer gorau fel ein meincnod.
  • darparu addysg, hyfforddiant a chymorth i staff ddatblygu sgiliau a gwybodaeth gwella sy'n llywio safonau ansawdd a diogelwch
  • datblygu ein fframwaith rheoli perfformiad i adrodd ar ein perfformiad o ran ansawdd, diogelwch a phrofiad mewn ffordd syml er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu gweld yn hawdd sut rydym yn gwneud
  • meincnodi ansawdd, diogelwch a phrofiad ein gwasanaethau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i nodi dysgu a gwelliant