Neidio i'r prif gynnwy

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre yn gwybod bod pobl yn perfformio'n well pan fyddant yn teimlo y gallant fod yn nhw eu hunain. Fel Ymddiriedolaeth rydym am feithrin diwylliant o 'dderbyn yn ddieithriad'.

Mae buddsoddi mewn gweithlu amrywiol y GIG yn ein galluogi ni fel Ymddiriedolaeth i ddarparu gwasanaeth mwy cynhwysol a gwella gofal cleifion.

Equality wordle Mae cydraddoldeb yn ymwneud â chreu cymdeithas decach lle mae pawb yn cael cyfle i gyflawni eu potensial. Mae amrywiaeth yn ymwneud â chydnabod a gwerthfawrogi gwahaniaeth yn ei ystyr ehangaf. Mae cynhwysiant yn ymwneud â phrofiad unigolyn yn y gweithle ac yn y gymdeithas ehangach ac i ba raddau y mae'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cynnwys.

Fel awdurdod cyhoeddus mae gennym ofynion cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i hyrwyddo cydraddoldeb gan roi sylw dyledus i nodweddion gwarchodedig:

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ail-aseinio rhyw
 • Priodas a phartneriaeth sifil
 • Beichiogrwydd a mamolaeth,
 • Ras
 • Crefydd neu gred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Creodd Deddf Cydraddoldeb 2010 ddyletswydd gyffredinol newydd ar y GIG, wrth gyflawni eu swyddogaethau i roi sylw dyledus i:

 • Yr angen i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth
 • Yr angen i hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng unigolion sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a'r rhai nad ydynt
 • Yr angen i feithrin perthnasoedd da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydyn nhw

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn darparu amddiffyniad rhag “ymddygiad gwaharddedig” ar gyfer grwpiau o bobl sydd â nodweddion gwarchodedig. Mae enghreifftiau o ymddygiad gwaharddedig yn cynnwys gwahaniaethu uniongyrchol (gan gynnwys gwahaniaethu ar y cyd), gwahaniaethu anuniongyrchol, gwahaniaethu trwy gysylltiad, gwahaniaethu trwy ganfyddiad, aflonyddu ac erledigaeth.

Gall anghenion ac amgylchiadau ein cleifion, gofalwyr, cymunedau a staff fod yn wahanol ac yn benodol. Wrth ddarparu gwasanaethau o ansawdd ac amgylcheddau gweithlu sy'n briodol ac yn effeithiol i bawb, gallwn flaenoriaethu a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau a chyflogaeth i gymuned sydd ag amrywiaeth gynyddol o gefndiroedd. I wneud hyn yn effeithiol mae'n hanfodol ein bod yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn cofleidio amrywiaeth ac yn trin urddas a pharch ein holl ddefnyddwyr gwasanaeth, staff a gofalwyr.

Datganiad Polisi

Cleifion a Rhoddwyr

Mae gan gleifion, rhoddwyr a'u teuluoedd yr hawl i gael eu trin yn deg a chymryd rhan yn rheolaidd mewn penderfyniadau am eu triniaeth a'u gofal. Gallant ddisgwyl cael eu trin ag urddas a pharch ac ni wahaniaethir yn eu herbyn ar unrhyw sail gan gynnwys oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol. Mae gan gleifion gyfrifoldeb i drin cleifion eraill a'n staff gydag urddas a pharch.

Staff

Mae gan staff yr hawl i gael eu trin yn deg wrth recriwtio a dilyniant gyrfa. Gall staff ddisgwyl gweithio mewn amgylchedd lle mae amrywiaeth yn cael ei werthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal. Ni fydd rhywun yn gwahaniaethu yn erbyn staff ar unrhyw sail gan gynnwys oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol. Mae gan staff gyfrifoldeb i sicrhau eich bod yn trin urddas a pharch ein cleifion a'u cydweithwyr.

Mae'n ddyletswydd ar yr Ymddiriedolaeth i weithredu yn erbyn gweithwyr, cleifion neu'r cyhoedd sy'n gweithredu yn erbyn y deddfau ar gydraddoldeb. Bydd unrhyw ymddygiad gwahaniaethol gan staff yn cael ei drin fel trosedd ddisgyblu ac yn destun cosbau o dan y Polisi Disgyblu. Gellid gwrthod mynediad i wasanaethau neu adeiladau i aelodau'r cyhoedd neu gleifion os ydynt yn anwybyddu deddfau a pholisïau cydraddoldeb yn fwriadol ac yn fwriadol.

Fel rhan o'r agenda cydraddoldeb, rydym yn annog aelodau staff i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg fel rhan o'u gwaith wrth ddelio â chleifion a defnyddwyr gwasanaeth. Rydym hefyd yn annog staff i fynd ati i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu hamgylchedd gwaith beunyddiol gyda chydweithwyr eraill a chyda chleifion a'r cyhoedd. Rydym yn hyrwyddo ystod o gyfleoedd dysgu i'r rheini sy'n dymuno datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg. Mae'r sefydliad hefyd yn prif ffrydio'r Gymraeg yn ei arferion recriwtio ar draws pob maes.

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch unrhyw ran o'r Ymddiriedolaeth gellir gwneud hyn trwy amrywiol ddulliau. Cysylltwch â'r Ymddiriedolaeth:

E-bost: VUNHST.EqualityAndDiversity@wales.nhs.uk
Rhif ffôn : 029 20615888 est: 6557

Cyfeiriad: Pencadlys Ymddiriedolaeth Velindre
2 Llys Charnwood
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QZ