Neidio i'r prif gynnwy

Datblygiad Canolfan Radiotherapi Lloeren

Gwasanaethau Radiotherapi ar gyfer De Ddwyrain Cymru ac adeiladu Canolfan Lloeren Radiotherapi Lloeren

Radiotherapi Satellite Canolfan

Gyda nifer yr unigolion sy'n cael eu diagnosio ac sy’n byw gyda chanser yn cynyddu – amcangyfrifir y bydd 230,000 yn dioddef o ganser erbyn 2030 – mae'n bwysig dros ben ein bod ni’n darparu gwasanaethau sy'n addas ar gyfer y dyfodol ac sy'n gallu darparu gwell profiadau a chanlyniadau i gleifion.

Fel rhan o'n perthynas waith gydweithredol, hirsefydlog gyda’r byrddau iechyd yn ne ddwyrain Cymru, rydym yn gweithio i geisio datblygu’r model gofal gorau, sy'n sicrhau bod ein cleifion yn parhau i dderbyn y gwasanaethau triniaeth sydd eu hangen arnynt fel rhan o'u taith ganser.  

Mae’r rhwydwaith yn cynnwys y canlynol:

  • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Mae gan radiotherapi rôl bwysig i’w chwarae mewn trin canser, gan y bydd tua hanner yr holl gleifion canser yn cael radiotherapi fel rhan o'u triniaeth. Yn ogystal, mae 4 o bob 10 claf yn cael eu gwella drwy gael radiotherapi (Sefydliad Iechyd y Byd (WHO)/Internatona Atomic Energy Agency (IAEA)).

Mae model wedi'i rwydweithio yn cael ei ddefnyddio gan ganolfannau canser blaenllaw ar draws y byd, sy'n sicrhau canlyniadau da, a dyna pam rydym yn cynnig newid i’r gwasanaethau radiotherapi yn ein rhanbarth, i sicrhau y byddant yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Rydym eisiau clywed gennych chi, poblogaeth de ddwyrain Cymru, ynghylch y newid arfaethedig i’r gwasanaethau…

Rydym wedi casglu gwybodaeth am natur gwasanaethau radiotherapi, y sefyllfa ar hyn o bryd, yr heriau sy'n ein hwynebu, ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a'r manteision i gleifion. Dysgwch fwy am y newidiadau arfaethedig, a rhowch eich adborth.

Daeth yr Ymgysylltiad hwn i ben ar 13 Gorffennaf 2021

Diolch i bawb a ymatebodd i'n hymgysylltiad â'r newidiadau i'r gwasanaethau radiotherapi yn ne ddwyrain Cymru trwy'r ganolfan loeren arfaethedig, a ddaeth i ben ar 13 Gorffennaf 2021.

Bydd eich adborth a'ch barn yn cael eu cynnwys mewn adroddiad a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor Iechyd Cymunedol, yn ogystal â'i ymgorffori yn y cynlluniau ar gyfer y ganolfan loeren wrth iddynt symud ymlaen.

Os hoffech chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau ar gyfer prosiect Canolfan Lloeren Radiotherapi, yna gallwch chi ymuno â chylchlythyr Velindre Matters trwy e-bostio Cysylltu.Felindre@wales.nhs.uk 
 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Uned 2,Cwrt Charnwood, Parc Nantgarw, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ
Rhif ffôn: 029 2019 6161