Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.


Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe , oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.


Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Fersiwn 1, cyhoeddwyd 17/09/2020

Er ein bod yn ymdrechu i gwrdd â 'WCAG 2.1 AA' ar hyn o bryd mae gennym y materion diffyg cydymffurfio canlynol:

 • Mae rhai bwydlenni, a rhannau o rai tudalennau wedi'u marcio mewn ffordd a allai eu gwneud yn ddryslyd wrth gael mynediad atynt gan ddefnyddio Technolegau Cynorthwyol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Lefel Gwerth A.
 • Mae bwydlen wag yn bresennol ar rai tudalennau. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.1 Parsio Lefel A, a maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Lefel Gwerth A
 • Nid oes label hygyrch ar y botwm a ddefnyddir i glirio unrhyw destun a gofnodir yn y blwch chwilio. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Lefel Gwerth A.
 • Mae'r botwm / dolen a ddefnyddir i newid iaith yn cyflwyno label gwahanol, llai penodol, i Dechnolegau Cynorthwyol nag i ddefnyddwyr gweledol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau Lefel A.
 • Nid oes gan rai testun ddigon o wrthgyferbyniad â'i gefndir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.3 Cyferbyniad (Isafswm) Lefel AA.
 • Nid yw'r penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu rhesymegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas Lefel A.
 • Nid yw rhai rhannau o rai tudalennau yn gwbl ddefnyddiadwy gyda'r bysellfwrdd. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.1.1 Allweddell Lefel A.
 • Mae gan rai elfennau orchymyn ffocws afresymegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.3 Gorchymyn Ffocws Lefel A.
 • Mae eitemau dewislen eilaidd yn newid trefn pan ddewisir eitem. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.2.3 Lefel Llywio Cyson AA
 • Mae gan rai ffurflenni negeseuon gwall neu labeli nad ydyn nhw'n glir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau Lefel A.
 • Nid oes gan rai carwseli (sy'n cael eu harddangos ar sgriniau bach yn unig neu ar lefelau chwyddo uchel) ddull i oedi neu atal eu symud. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.2.2 Saib, Stopio, Cuddio Lefel A.

Baich anghymesur

Er y byddwn yn blaenoriaethu gwybodaeth i gleifion er mwyn sicrhau ei bod yn hygyrch yn ddigidol lle bynnag y bo modd, rydym yn gwybod bod rhai adrannau o'n gwefan o natur gorfforaethol, nad ydynt yn hygyrch ar hyn o bryd ac sydd wedi'u cynhyrchu ers mis Medi 2018.

Ar gyfer yr adrannau hyn, byddwn yn nodi lle rydym yn gwybod nad yw dogfennau'n cydymffurfio ac yn darparu manylion cyswllt lle bynnag y bo modd. Wrth i ddogfennaeth gael ei hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn yn sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried.

Ar hyn o bryd, rhestrir yr adrannau hyn fel a ganlyn: (ac yn destun newid).

 • Papurau bwrdd neu bwyllgorau
 • Adroddiadau perfformiad a all gynnwys data adrodd / ystadegol cymhleth
 • Polisïau a gweithdrefnau wedi'u cynhyrchu ers mis Medi 2018
 • Cyhoeddiadau wedi'u cysylltu o'n tudalennau Rhyddid Gwybodaeth - gan gynnwys logiau datgelu
 • Cyhoeddiadau a allai fod wedi'u cynhyrchu'n broffesiynol ers mis Medi 2018 y byddai'n rhaid eu gosod gan drydydd parti.

Llywio a chyrchu gwybodaeth

 • Nid oes unrhyw ffordd i hepgor y cynnwys sy'n cael ei ailadrodd ym mhennyn y dudalen (er enghraifft, opsiwn 'sgip i'r prif gynnwys').
 • Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb ei gwneud hi'n anoddach gweld y cynnwys.
 • Nid yw'n bosibl i ddefnyddwyr newid maint testun heb i rywfaint o'r cynnwys orgyffwrdd.