Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Ymwybyddiaeth CUP y Byd

Yn y Deyrnas Unedig yn unig, mae tua 24 o gleifion yn cael diagnosis o CUP bob dydd; dyma'r pedwerydd achos mwyaf cyffredin o farwolaethau canser yn fyd-eang. Mae cleifion sy'n cyflwyno (yn aml fel achosion brys) gyda diagnosis newydd o CUP, yn cael eu canfod i fod â chanserau metastatig heb darddiad sylfaenol amlwg, er gwaethaf delweddu a histopatholeg. Yn ystod y broses gychwynnol, fel arfer cyn biopsi a phrofion helaeth, enw'r diagnosis yn aml yw MUO, neu 'Malenedd heb Darddiad Sylfaenol Penodol'.

Oherwydd natur y diagnosis, mae llwybr y claf yn anghyson iawn. Mae cleifion yn cael sawl archwiliad ac amryw drafodaethau tîm amlddisgyblaethol safle-benodol; ac eto mae oedi sylweddol cyn trin eu cyflwr yn briodol. Yn ogystal â hynny, mae llawer o bryder ymysg cleifion/gofalwyr am yr ansicrwydd o ran diagnosis canser, a'r heriau o ran cyfathrebu cynnar a chadarn.

Er mwyn mynd i'r afael ag anghenion cymhleth y grŵp prognostig gwael hwn o gleifion, mae Achos Busnes AOS Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru (Gwasanaeth Oncoleg Acíwt) bellach wedi darparu cyllid ar gyfer datblygu Gwasanaeth MUO/CUP cynhwysfawr newydd. Mae’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen rhanbarthol wedi bod yn cydweithio dros y 12 mis diwethaf i ddatblygu a gweithredu’r llwybrau diagnostig a thriniaeth gorau posibl. Bydd y Gwasanaeth MUO/CUP, a fydd yn cael ei gynnal yn y Ganolfan Ganser, yn gweithio'n agos gyda'r Gwasanaethau Oncoleg Acíwt ac arbenigeddau meddygol/llawfeddygol ym mhob un o'r byrddau iechyd lleol. Y nod yw darparu cymorth gan weithwyr allweddol CUP pwrpasol, mewnbwn gan dîm gofal lliniarol cynnar, mynediad cynnar at oncoleg trwy glinigau CUP wythnosol, a thrafodaethau pwrpasol mewn timau amlddisgyblaethol CUP wythnosol gyda chymorth radioleg a phatholeg.

Yn y pen draw, nod y gwasanaeth yw darparu gwell canlyniadau canser, gwell ansawdd byw yn ogystal â gwell profiad i gleifion a gofalwyr. O ganlyniad, byddem yn disgwyl gweld cleifion yn aros yn yr ysbyty am lai o amser ac yn osgoi cael eu haildderbyn, tra'n mynd i'r afael ag anghenion sy'n canolbwyntio ar y claf a darparu arbenigedd a chymorth arbenigol i gydweithwyr ar draws y rhanbarth. Bydd y gwasanaeth hefyd yn sicrhau bod y grŵp hwn o gleifion yn gallu manteisio ar astudiaethau a threialon clinigol y mae mawr eu hangen.

Cysylltwch â thimau Oncoleg Acíwt eich Bwrdd Iechyd Lleol neu â Chanolfan Ganser Felindre (Dr Sonali Dasgupta, Oncolegydd Ymgynghorol a/neu Ms Ceri Davies, Nyrs Arbenigol CUP) am ragor o wybodaeth ac am ffurflenni cyfeirio.