Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – 22 Hydref 2020

Rhoddir hysbysiad yma, y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar ddydd Iau, 22 Hydref 2020 am 14:00pm.
 

Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac mae'n cynnal cymaint o'i busnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso i aelodau o’r cyhoedd ei mynychu a'i harsylwi fel arfer.  Fodd bynnag, yng ngoleuni'r cyngor a'r arweiniad presennol mewn perthynas â Coronafeirws (COVID-19), gwnaethom y penderfyniad ym mis Mawrth 2020 er lles diogelu'r cyhoedd, ein staff ac aelodau'r Bwrdd, i beidio ag ymgynnull na chasglu mewn grwpiau rhagor ar gyfer cyfarfodydd.

Rydym yn falch o ddweud ein bod yn darlledu ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 22 Hydref 2020, i roi’r cyfle i unrhyw un sydd â mynediad i'r rhyngrwyd i arsylwi mewn amser real. Byddwn yn cynnal ein cyfarfod drwy Ddigwyddiad Zoom Live – sydd ar gael i'w weld drwy'r ddolen a fydd yn cael ei chyhoeddi 20/10/20.

I gofrestru eich lle, defnyddiwch y ddolen hon https://velindre-tr-wales-nhs-uk.zoom.us/webinar/register/WN_NurXA1xUQ4eU6OHay29XaQ

Bydd copïau electronig o'r papurau ar gael i'w llawrlwytho o wefan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre 6 diwrnod cyn y cyfarfod drwy ddilyn y ddolen ganlynol: link

Yn unol â'n hymrwymiad tuag at ddatblygu cynaliadwy, rydym wedi penderfynu argraffu copïau ar gais yn unig.  Gellir cael copïau electronig o'r Adroddiad Blynyddol ar wefan yr Ymddiriedolaeth, ac os ydych angen copi caled o'r adroddiadau neu'r agenda a phapurau ategol arnoch mewn fformat amgen, megis sain, print bras neu Braille, cysylltwch â ni.

Cyfeiriad: Uned 2 Cwrt Charnwood Heol Billingsley, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QZ
E-bost:  Corporate.Services2@wales.nhs.uk
Rhif ffôn: 02920 196161

Gellir cyflwyno cwestiynau ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol drwy’r ffyrdd canlynol:

  1. E-bostio’r tim: Corporate.Services2@wales.nhs.uk

Yr Athro Donna Mead OBE, Cadeirydd
Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn hapus i dderbyn gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg.  A fyddech cystal â gwneud eich anghenion Iaith yn glir i ni ar ôl derbyn yr e-bost hwn a gallwn gynllunio ein Cyfathrebu yn unol â hynny.  Os na fyddwch yn darparu eich dewis Iaith, byddwn yn cymryd yn ganiataol mai Saesneg yw eich dewis Iaith.  Diolch