Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae niwed yn cael ei ddiffinio?

Mae Gweithio i Wella yn rhoi canllawiau i'r GIG ar y diffiniadau o niwed mewn perthynas â digwyddiadau diogelwch cleifion. Mae 5 categori o niwed yn y canllawiau;

 • Dim Niwed
 • Niwed isel
 • Niwed cymedrol
 • Niwed difrifol
 • Marwolaeth

Yn aml, bydd angen i’r claf a/neu ei deulu gyfrannu at yr asesiad er mwyn sefydlu union lefel y niwed a achoswyd gan y digwyddiad. Yn fras, disgrifir niwed fel rhywbeth a achoswyd gan yr haint COVID-19.

Niwed Isel:

 • Hyd at 3 diwrnod o gynnydd yn hyd yr arhosiad (mewn ysbyty neu leoliad gofal iechyd)
 • Mân oblygiadau i ddiogelwch cleifion
 • Dychwelyd am fân driniaeth, neu ymchwiliadau ychwanegol.

Cymedrol:

 • Anaf/niwed y gellid bod wedi’i osgoi ac y mae angen ymyrraeth glinigol ar ei gyfer
 • Ymyrraeth glinigol ychwanegol i gleifion a oedd eisoes yn derbyn gofal iechyd cyn cael COVID-19
 • O leiaf 4 diwrnod o gynnydd yn hyd yr arhosiad (mewn ysbyty neu leoliad gofal iechyd) fel claf mewnol. 

Niwed Difrifol:

 • Niwed parhaol y gellid bod wedi'i osgoi
 • Ymyriadau ychwanegol fel gofal Uned Therapi Dwys, y gellid bod wedi’u hosgoi
 • Canslo neu oedi sylweddol o ran gofal brys
 • O leiaf 15 diwrnod o gynnydd yn yr arhosiad mewn ysbyty.

Marwolaeth:

Mae marwolaeth rhywun sydd wedi cael prawf positif yn mynd yn llai tebygol o fod yn uniongyrchol oherwydd COVID-19 po fwyaf o amser sy’n mynd heibio, ac yn fwy tebygol o fod o ganlyniad i achos arall. Fodd bynnag, nid oes yna gyfnod amser penodol ar gyfer pryd y gellir diystyru COVID-19 fel achos tebygol ac, yn anffodus, mae rhai pobl yn marw o'u haint wythnosau lawer yn ddiweddarach.

Mae'r fframwaith yn cyfeirio at ganllawiau Sefydliad Iechyd y Byd i helpu i benderfynu pa mor gyfrifol oedd COVID-19 am farwolaeth drist claf, yn enwedig pan oedd materion iechyd eraill yn bodoli cyn i'r claf ddal haint COVID-19. Pan fydd marwolaeth wedi digwydd, bydd ymchwiliadau’n ystyried canfyddiadau adolygiadau marwolaethau ac adolygiadau archwilwyr meddygol i benderfynu i ba raddau yr achosodd COVID-19 y farwolaeth.